اداره ﻛﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎﻧﺸﺮﻗﻲ ﻃﻮل راه ﺑﻪ ﺷﻤ

30 ژوئن 2002 ... ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺗﺒﺮﻳﺰ - آذرﺷﻬﺮ. ﺑﺰرﮔﺮاه. 21. -. 76. 81/4/9. 4. ﺗﺒﺮﻳﺰ - ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد - ﻗﺮه ﭼﻤﻦ - ﻣﻴﺎﻧﻪ (ﻣﺤﻮر ﻗﺪﻳﻢ ). ﺑﺰرﮔﺮاه. 32. 165. 76. 62/5/4. 5. ﺗﺒﺮﻳﺰ - ﺻﻮﻓﻴﺎن - ﻣﺮﻧﺪ.

گل لاله گل لادن گل لیلیوم گل ليليوم

رویای تکمیل آزادراه تبریز- بازرگان/ شیب تند۶۴ کیلومتر ابتدایی ...

17 جولای 2017 ... تبریز- در حالی که تکمیل آزادره تبریز- مرند – بازرگان به رویایی ناتمام ... اراضی است اما در این پروژه از تبریز تا صوفیان مسافت ۳۷ کیلومتری آزاد ...

سرماخوردگی در نوزادان سرماخوردگی در ماه نهم بارداری سرماخوردگی ذکام درمان سرماخوردگی