ﺗﻮاﺑﻊ و دﺳﺘﻮرات در وﯾﮋوال ﺑﯿﺴﯿﮏ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ د .

VB. Language. ﻋﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﺎ و ﺳﻤﯿﮑﺎﻟﻦ در دﺳﺘﻮر. Print. اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻣﺖ ﮐﺎﻣﺎ در دﺳﺘﻮر ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﺒﺐ ﺟﺪا .... While. و. Until. اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در. While. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ دﺳﺘﻮرات ﺑﻠﻮك ﺣﻠﻘﻪ، ﺗﮑﺮار.

تیرآهن 14 تیرآهن اصفهان تیرآهن لانه زنبوری تیر آهن چیست