استفاده از روش‌های مولکولی RFLP-PCR و توالی‌یابی مستقیم جهت ...

اﺳﺘﻔﺎده از روش. ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ. RFLP-PCR. و ﺗﻮاﻟﻲ. ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ. ژﻧﻮﺗﻴﭗ. ﻫﺎي. ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ. B. در زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺰرﻳﻘﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎﻟﻢ. I. دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ آﻗﺎ ﺻﺎدﻗﻲ. II. ﻓﻮزﻳﻪ ﺟﻮادي.

سیامک انصاری رامبد جوان سیامک انصاری در فیلم جرم سیامک انصاری شفیعی جم سیامک انصاری چند سال دارد

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ - Aquatic Commons

4 آوريل 2016 ... Rachycentron canadum. در. ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و. درﻳﺎي ﻋﻤﺎن. ﺑﻪ روش. PCR-RFLP. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺮام ﻛﺎﻇﻤﻲ دﻣﻨﻪ. اﺳﺘﺎدان ﻣﺸﺎور. دﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ. دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻓﺎﻃﻤﻲ.

معرفی ولایت قندهار معرفی ولایت ننگرهار معرفی ولایت بغلان معرفی ولایت لغمان