مقایسه اثر بخشی انواع امپرازول با نامهای تجاری مختلف و پنتوپرازول ...

... قرص دو باردرروز به مدت 4 هفته بود. ویزیت برای پیگیری اول چهار هفته بعد انجام شد و دوباره پرسش نامهای در مورد شدت و دفعات تکرار علایم در بیمار تکمیل گردید.

یک روستا 7 مرد دارد یک روستا 7 در دارد هر مرد روستا 96 شورای روستا 96